D’CSV am Schäffen- a Gemengerot

Buergermeeschter

Thierry SCHUMAN

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Trésorier
 • Comité National CSG: Membre
 • Conseil National
 • Bourgmestre
 • Alter: 61

Schäffen

Raoul WEICKER

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
 • Echevin
 • Alter: 42

Gemengeréit

Léon GLODT

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 66

Tom SCHOR

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 35