D’CSV am Schäffen- a Gemengerot

Buergermeeschter

Thierry SCHUMAN

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Trésorier
 • Comité National CSG: Membre
 • Bourgmestre
 • Alter: 63

Schäffen

Raoul WEICKER

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSG: Membre
 • Echevin
 • Alter: 44

Gemengeréit

Léon GLODT

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 67

Tom SCHOR

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 37