Skip to content

COMITÉSVERSAMMLUNG (13.10.2020)

De Comité vun der Sektioun huet sech ausgetosch fir d’Mandatsperiod 2020-2023 mam CSV-Buergermeeschter virzebereeden.

Beitrag deelen