Maison relais

Non-formal Bildung an der Maison relais um Briddel

D’Bildung an der Grondschoul ass zesummegesaat vun der formaler Bildung, d’Schoul, déi obligatoresch ass, a vun der non-formaler Bildung, d’Maison relais oder Service de l’Education et de l’Accueil (SEA), déi alle Kanner aus der Grondschoul, déi no der Schoul Betreiung brauchen, soll ugebuede ginn.

Wat ass déi non-formal Bildung an der Maisons relais?

D’Gesetz vum 24. Abrëll 2016* mat der Ännerung vum Gesetz iwwer Kandheet a Jugend definéiert déi pädagogesch Qualitéitskriterie fir all Maisons relais/SEA. Eent vun den Haaptelementer ass hei den nationale Referenzkader fir déi non-formal Bildung vu Kanner aus der Grondschoul, deen déi allgemeng Zilsetzungen an déi pädagogesch Grondprinzipie beschreift, op deene sech d’Arbecht vun den Erzéiungs- a Betreiungsstrukture fir Kanner (SEA) baséiert.

Bildungsarbechtam ausserschoulesche Beräich ass am Intérêt vum Kand a baséiert sech op e grousse Repertoire vun pädagogischen Aktivitéiten a verschidde Beräicher wéi kreativt Spillen, Liesen, Musik an Danz, Bewegung, Entdecke vun der Natur: “Learning by doing”. Fräit Spillen, einfacht Zusummesinn an engem Grupp oder beim Mëttegiessen können genotzt ginn, fir sozial Kompetenzen ze förderen oder gesellschaftlech Wärter a Normen zu vermettelen.Partizipatioun, Matverantwortung a Selbstbestëmmung vun de Kanner si pädagogesch Zilsetzungen. Kanner léieren sowuel vuneneen wéi och mateneenn.

D’Gestioun vun der Maison relais/SEA Briddel get vu Januar 2019 un vun der Caritas Jeunes & Familles asbl assuréiert, déi nom Konzept vum “Welt Atelier” fonctionnéiert, op Basis vun der Reggio-Pädagogik. Dat kompetent Kand steet am Mëttelpunkt. D’Grondkonzept vun der Reggio-Pädagogik ass, dass d’Erzéier mat de Stärkten a net géint d’Schwächen vun de Kanner schaffen. D’Kanner sollen sech individuell no hire Méiglechkeeten entfalen a verwirklechen. (Mäerz 2019)

 

Sylvie Arendt, Master of Euroculture

 

* http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/81