CSJ – Chrëschtlech-Sozial Jugend

An der Chrëschtlech Sozialer Jugend, der CSJ (vu 16 bis 33 Joer), kanns du mat anere Jonken Iddeeën austauschen, zesumme Léisunge fannen a fir hir Ëmsetzung kämpfen. Bass du interesséiert? Da komm an denk mat, schwätz mat, decidéier mat!

Zesumme mat eis, an der CSJ!

Kontaktpersoun an der Gemeng Koplescht-Briddel: Max Didier, 28 Joer.

Elo Member ginn.


Oppe, sozial a responsabel!

D’Baseline “oppe, sozial a responsabel” soll eis chrëschtlech-sozial Grondwäerter op eng méi modern Aart a Weis erëmginn. Oppe steet fir eist positiivt Mënschebild geprägt duerch d’Personalitéit, d’Dignitéit vun all Mënsch an d’Fräiheet. Et steet awer och fir Oppenheet géigeniwwer engem Pluralismus an der Gesellschaft. Mir akzeptéieren a respektéieren de Mënsch als Mënsch, onofhängeg vun eise villen Identitéiten a Charakteristiken, déi eis kënnen ënnerscheeden. Sozial steet fir d’Solidaritéit tëschent de Mënschen a sozial Gerechtegkeet. Responsabel steet fir de Nohaltegkeetsprinzip an eis Verantwortung, déi mir fir eis Gesellschaft an eis Matmënschen droen.

Fortschrëtt duerch Evolutioun!

Eise Slogan “Fortschrëtt duerch Evolutioun” soll virun allem eise Politikstil beschreiwen a kloer maachen, wat eis vun anere Jugendparteien ënnerscheed : datt mir keng Revolutioun maachen, kee rénge Populismus bedreiwen, mä duerch fundéiert Positiounen eise Bäitrag zu der Gesellschaft wëlle bäidroen.

Nei Ideeë fir muer!

An der Chrëschtlech Sozialer Jugend, der CSJ, kanns du mat anere Jonken Iddeeën austauschen, zesumme Léisunge fannen a fir hir Ëmsetzung kämpfen. Nokucke geet eis net duer! Mir wëllen eis Zukunft selwer matbestëmmen. Dofir ass et eis Ziel, fir eegen Fuerderungen an Zukunftsvisioune mat an de politischen Alldag afléissen ze loossen an esou d’Interessie vun deene Jonken ze vertrieden. Als gréisst politesch Jugendorganisatioun hu mir d’Méiglechkeet Themen unzepaken, virun deenen d’CSV nach zéckt, déi awer muer scho Realitéit kënne ginn. Et ass dofir wichteg, datt Jonker regelméisseg fir frësch Loft an eiser Partei suergen. Well nëmmen duerch eng staark CSJ bleift d’CSV eng dynamesch Vollekspartei, an der jiddwer Eenzelen zielt – och déi Jonk!

Eis Geschicht – een Usproch fir Zukunft!

Zënter der Grënnung am Dezember 1953, huet d’CSJ ëmmer nees bewisen, datt si bei decisive Froe matdiskutéiere wëll a kann. Besonnesch houfreg si mir als chrëschtlech-sozial Jugend esou grouss politesch Perséinlechkeeten ewéi zum Beispill de Jean Spautz, an natierlech de Jean-Claude Juncker, ënnert eise CSJ-Virgänger zielen ze kënnen. Grad ewéi si, hu mir den Usproch eis Politik um chrëschtlech-humanistesche Mënschebild a senge Prinzipien vun der Solidaritéit, der sozialer Gerechtegkeet an der Subsidiaritéit ze orientéieren.

Politik aus Iwwerzeegung!

D’CSJ steet zum “C” an zum “S” an hirem Numm, an dëst net nëmmen aus Traditioun, mä well mir och haut nach fest vun der Wichtegkeet vun deene Werter iwwerzeegt sinn. De Mënsch muss och an Zukunft am Mëttelpunkt vun all staatlecher Organisatioun stoen. Seng Dignitéit ass a bleift fir eis dat aller Wichtegst. Fir eis huet jiddwereen d’Recht säi Liewe fräi ze gestalten a sech selwer ze verwierklechen. De Mënsch ka säi ganzt Potential awer nëmmen bannent enger Gemeinschaft entwéckelen. Dofir huet jiddwer Eenzele vun eis net nëmmen eng Verantwortung fir sech, mä och fir seng Matmënschen ze droen. Ouni dës sozial Verantwortung an dat sozialt Engagement vun hire Memberen ka keng fräi Gesellschaft laang bestoen.

Ee politescht Doheem fir all Mënsch!

D’CSJ ass awer kee kathoulesche Kiercheveräin. Mir maache keng Politik vu Chrëschte fir Chrëschten, mä eng chrëschtlech-sozial inspiréiert Politik, déi fir all eis Matmënschen do ass. Jiddwereen, dee sech mat eise Grondsäz identifizéieren kann, ass an der CSJ häerzlech wëllkomm, ob gleeweg Leit vun alle Reliounen oder Netgleeweger, ob Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger. Dës Diversitéit ass grad eng vun de grousse Stärkten vun eiser Organisatioun, a gëtt dobäi der CSV hirem Usprooch eng Vollekspartei ze sinn, gerecht.

Politescht Engagement mat Spaass!

Politik matgestalten ass sécher haart Aarbecht, mä mécht an enger dynamescher Equipe vu Jonken och Spaß. Esou kriss du an der CSJ d’Méiglechkeet fir vill aner Jonker vu Lëtzebuerg an aus eisen europäeschen Partnerlänner kennenzeléieren. D’CSJler sinn nämlech op de verschiddensten Niveauen aktiv, sief et an de Gemengen, de Sektiounen a Bezierker, um nationalen oder internationale Plang. Ausserdeem offréiert d’CSJ senge Memberen zu deenen ënnerschiddlechste politeschen Themen Bildungscoursën an Aarbechtsgruppen. Niewent dëser politescher Funktioun gehéieren zur CSJ och kulturell a sportlech Fräizäitaktivitéiten, d’Feieren an natierlech de gemittleche Pättchen ënner Kolleginnen a Kollegen, dozou.

www.csj.lu