De Comité vun eiser Sektioun

Président
Raoul
Weicker
Vice-Président
Sylvie
Arendt
Tom
Schor
Secrétaire
Max
Didier
Trésorier
Ivana
Santin
Membre
Léon
Glodt
Anaïs
Rastegar
Touraj
Rastegar
Henri
Schumacher
Thierry
Schuman
Jean-Pierre
Staus
Chloe
Vaudois