De Comité vun eiser Sektioun

Président
Raoul
Weicker
Vice-Président
Sylvie
Arendt
Tom
Schor
Secrétaire
Max
Didier
Trésorier
Ivana
Santin
Membre
Florent
Claudy
Jean-Marie
Ewen
Léon
Glodt
Eric
May
Edith
Murphy-Grün
Anaïs
Rastegar
Touraj
Rastegar
Arthur
Schonckert
Thierry
Schuman
Jean-Pierre
Staus
Chloe
Vaudois
Anastasia
Wagener